B2B Handelsbetingelser

1. Definitioner

I handelsbetingelser mellem parterne defineres: Arbejdsdage som mandag til fredag undtagen helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Normal arbejdstid er arbejdsdage i tidsrummet 8:00 til 16:00. I handelsbetingelser mellem parterne defineres køber som kunden og sælger som SeeSafe IT ApS, CVR-nummer 43874829 (herefter benævnt SeeSafeIT).

2. Anvendelse og omfang 

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om SeeSafeITs salg og levering af løsninger samt tilknyttede varer og tjenesteydelser til erhvervskunder og det offentlige. I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne handelsbetingelser gældende og går forud for kundens eventuelle almindelige betingelser.

3. Aftalegrundlag

Handelsbetingelser udgør sammen med SeeSafeITs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om SeeSafeITs salg og levering af løsninger samt tilknyttede varer og tjenesteydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til SeeSafeIT udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

4. Persondatapolitik

SeeSafeIT behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Som registreret kunde hos SeeSafeIT har kunden altid mulighed for indsigt, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til [email protected]

Kundens personlige data/oplysninger vil udelukkende blive brugt i SeeSafeITs interne kunde- og økonomisystem, med det formål at kunne levere  løsninger samt tilknyttede varer og tjenesteydelser til kunden. Det skal dog oplyses at vi anvender cookies på seesafeit.dk. Det er udelukkende med det formål at optimere vores web og dens funktionalitet for kunden. Der er ikke gemt nogen form for personlige oplysninger i vores cookies. Kunden har altid mulighed for at slette dem fra kundens computer. Vi registrerer kontaktpersonens fulde navn, e-mailadresse, firmanavn, cvr-nummer og firma adresse. Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

5. Tilbud og bestilling

Alle tilbud fra SeeSafeIT er bindende i 21 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne specifikt pr. tilbud. Kunden skal bestille løsninger samt tilknyttede varer og tjenesteydelser hos SeeSafeIT skriftligt på [email protected] eller via SeeSafeITs webbutik på www.seesafeit.dk. 

6. Ydelser

Alle ydelser fysiske, såvel som fjern faktureres pr. påbegyndt time. Ved fysiske ydelser pålægges transportudgifter, hotelophold m.v. Kunden faktureres efter gældende takster, medmindre andet er skriftligt aftalt, og er specifikt beskrevet pr. sag. 

7. Ordrebekræftelse

Afgivne ordrer er først forpligtende for SeeSafeIT, når kunden har modtaget SeeSafeITs skriftlige ordrebekræftelse. SeeSafeIT fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

8. Priser

Prisen for løsninger samt tilknyttede varer og tjenesteydelser følger SeeSafeITs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor SeeSafeIT bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, transport, ekspeditionsgebyr, evt. gebyr og tillæg.

9. Ejendomsret

SeeSafeIT forbeholder sig ejendomsretten til de leverede, indtil den fulde betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

10. Betaling

Med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen, skal det fulde fakturabeløb i alle tilfælde betales på forfaldsdato, angivet på fakturaen. Betales fakturabeløbet ikke rettidigt beregnes morarenter for forfaldsdagen på 2% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld, samt et kompensationskrav på kr. 310 og rykkegebyr på kr. 100 pr. rykker. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af aftalen.

11. Forbehold

SeeSafeIT tager forbehold for valutakurser, eventuelle told, skatter, afgifter, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer, force majeure, arbejdskonflikt og forsinkelse af leverancer fra underleverandører og producenter.

12. Levering og leveringstid

Levering sker til adresser i Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. SeeSafeIT leverer den aftalte løsning, produkt og serviceydelse til den tid, der fremgår af SeeSafeITs ordrebekræftelse. SeeSafeIT har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har specifikt aftalt andet.

13. Forsinket levering og ophævelse

Hvis SeeSafeIT forventer en forsinkelse i leveringen af en løsning, produkt eller serviceydelse, informerer SeeSafeIT kunden om forsinkelsen, med henblik på at aftale en ny forventet leveringstid. Hvis SeeSafeIT undlader at levere varer eller tilknyttede ydelser senest 21 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til SeeSafeIT. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af en forsinket levering.

14. Garanti

SeeSafeIT yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Kunden kan ikke overfor SeeSafeIT rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, idet SeeSafeIT alene videreformidler en sådan producentgaranti til kunden.

15. Mangler og reklamation

Ved modtagelse af en leverance skal kunden straks kontrollere de leverede løsning, produkt og serviceydelse fra SeeSafeIT. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give SeeSafeIT skriftlig meddelelse herom, samt anført hvori manglen består. Har kunden ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for SeeSafeIT, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Reklamation skal ske straks efter en fejl eller mangel konstateres. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode på. Reklamation gælder ikke, hvis fejlen skyldes produkter med fysiske skader eller skader der opstået på grund af lyn, statisk elektricitet, vand eller andet misbrug. Reklamation omfatter ikke ændringer i software konfigurationer eller software tilpasninger.

16. Ansvar for mangler

SeeSafeIT er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i produkter, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for SeeSafeITs ansvar, at kunden har anvendt produktet efter forskrifterne og på forsvarlig måde samt ifølge SeeSafeITs eventuelle anvisninger. Kunden henvises til at følge brugsvejledninger m.m., der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.

Kunden bærer selv risikoen for, at SeeSafeITs leverance er egnet til formålet, der er særligt gældende for kunden. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har SeeSafeIT ret til at foretage afhjælpning eller ombytning efter eget valg. Kun såfremt SeeSafeIT ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning eller fejlretning, kan kunden kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.

17. Ansvarsbegrænsning

Såfremt der måtte blive konstateret, mangler ved det leverede, er kunden alene berettiget til at kræve evt. mangler afhjulpet. SeeSafeIT har pligt til at afhjælpe mangler. Hvis SeeSafeIT efter gentagne forsøg ikke kan afhjælpe de konstaterede mangler, og kunden herved har lidt et direkte tab, er SeeSafeIT erstatningsansvarspligtig efter dansk rets almindelige regler. 

18. Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er SeeSafeIT under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor kunden vedrørende tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, goodwill eller andre indirekte tab eller følgeskader, uanset om SeeSafeIT er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. SeeSafeITs erstatningsansvar er uanset ansvarsgrundlag begrænset til et beløb, der ikke overstiger det beløb, kunden har betalt for den mangelfulde leverance.

19. Fortrydelsesret

Der er normalt ingen fortrydelsesret eller returret for erhvervskunder. I enkelte særlige tilfælde tages retur/ombyttes efter forudgående aftale og altid kun i væsentlig stand samt i original emballage. Omkostninger i forbindelse med returnering, samt allerede opkrævet fragtgebyr refunderes ikke. Endvidere forbeholder SeeSafeIT sig ret til at påligge et håndteringsgebyr på 250 kroner ekskl. moms.

20. Force majeure

Hverken kunden eller SeeSafeIT kan i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor parternes kontrol. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for SeeSafeIT udskydes på grund af force majeure, udskydes de eventuelle betalinger der knytter sig hertil, tilsvarende. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den eller de aftaler, der er berørt af force majeure situationen, såfremt det har varet mere end 30 arbejdsdage.

21. Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgå og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Kundens fortrolighedsforpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

22. Uoverensstemmelser

Enhver retstvist mellem kunden og SeeSafeIT afgøres efter Dansk Ret ved de almindelige domstole.


Firmaoplysninger

SeeSafe IT ApS
Tømrervænget 6 
DK-4700 Næstved
CVR: 43874829

 
Kontakt os

Søger du råd eller vil høre om vores løsninger? Tøv ikke med at kontakte os.